Logo

REGULAMIN

3 MARATON LEŚNY KWIDZYN

Kwidzyn, 27 czerwca 2020 r.

CEL IMPREZY

 1. Popularyzacja i rozpowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
 2. Promocja zdrowego trybu życia i dbałości o zdrowie.
 3. Promocja miasta Kwidzyna oraz malowniczych terenów leśnych Nadleśnictwa Kwidzyn.
 4. Edukacja ekologiczna, podnoszenie wrażliwości na kwestię przyrody, promocja zrównoważonej gospodarki leśnej.

ORGANIZATOR

 1. Nadleśnictwo Kwidzyn, ul. Braterstwa Narodów 67, 82-500 Kwidzyn.
 2. Miasto Kwidzyn - Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 6, 82-500 Kwidzyn.
 3. Współorganizator: Traktor Team Gmina Kwidzyn.
 4. Współorganizator: Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kwidzynie.

TERMIN, MIEJSCE, TRASA

 1. Maraton Leśny Kwidzyn odbędzie się 27 czerwca 2020 roku.
 2. Trasa biegu przebiega drogami leśnymi o zmiennej nawierzchni w pobliżu miejscowości: Miłosna– Białki–Sadlinki–Okrągła Łąka–Karpiny-Osadniki, na jednej pętli o długości 42,2 km (trasa poprowadzona w przeciwnym kierunku do 2019 roku).
 3. Trasa nie posiada atestu.
 4. Trasa biegu będzie oznaczona, co 1 km. Szczegóły dotyczące oznakowania podane będą na odprawie technicznej przed startem.
 5. Punkty odświeżania będą znajdowały się co około 6-7 km trasy.
 6. Na około 21 km trasy biegu będzie znajdował się punkt kontrolny pomiaru czasu. Limit w punkcie kontrolnym wynosi: 3:15 godziny. Zawodnicy, którzy nie zmieszczą się w tym limicie zostaną zdyskwalifikowani.
 7. Organizatorzy nie przyjmują indywidualnych odżywek zawodników.
 8. Start i meta biegu: Arboretum Miłosna, 82-500 Kwidzyn.
 9. Start o godzinie 10:00. Zawodnicy winni ustawić się na starcie o godz. 9.45, kiedy będzie przekazywany komunikat techniczny dotyczący bezpieczeństwa na trasie.
 10. Pakiety startowe będą wydawane w Biurze Zawodów (Arboretum Miłosna, 82-500 Kwidzyn) w dniu zawodów, tj. 27.06.2020 r. w godzinach 8:30 – 9:30.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Maraton Leśny Kwidzyn rozegrany zostanie w otwartej formule.
 2. Do startu dopuszczeni zostaną zarówno zawodnicy krajowi, jak i zagraniczni.
 3. Start w zawodach ma charakter dobrowolny.
 4. W biegu mogą uczestniczyć osoby, które do dnia 27.06.2020 r. ukończą 18 lat.
 5. Każdy Uczestnik przed przystąpieniem do zawodów składa Organizatorowi osobiście pisemne oświadczenie (według wzoru Organizatora) o braku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do startu w zawodach i że startuje w nich wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 6. Złożenie takiego oświadczenia jest warunkiem uczestnictwa w zawodach – Organizator może odmówić udziału w zawodach w przypadku braku złożenia oświadczenia.
 7. Uczestników Maratonu Leśnego Kwidzyn obowiązuje ubiór i obuwie sportowe.

BEZPIECZEŃSTWO i ZASADY OBOWIĄZUJĄCE UCZESTNIKÓW W CZASIE BIEGU

 1. Uczestnicy przez cały czas trwania biegu zobowiązani są posiadać:
  • a. naładowany telefon komórkowy, z którego istnieje możliwość wykonywania połączeń, a którego to telefonu numer zostanie przekazany Organizatorowi przed rozpoczęciem biegu,
  • b. opaskę do pomiaru czasu dostarczoną w pakiecie startowym,
  • c. numer startowy przypięty w widocznym miejscu z przodu.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania najwyższej ostrożności przy przechodzeniu/przebieganiu przez drogę dostępną dla samochodów.
 3. Na trasie biegu obowiązuje nakaz stosowania się do ogólnych zasad ochrony przyrody. W szczególności zabrania się pozostawiania jakichkolwiek przedmiotów na trasie (wszelkie śmieci należy zabrać ze sobą lub zostawić w punktach kontrolnych) oraz zakłócania ciszy. W przypadku naruszenia zapisów tego punktu Organizatorowi przysługuje prawo dyskwalifikacji Uczestnika.
 4. Na trasie dopuszczalne jest tylko korzystanie z żeli, batonów lub innych odżywek, których opakowania zostaną wyraźnie i trwale (np. flamastrem) oznaczone numerem startowym zawodnika. Zawodnik wyraża zgodę, aby okazać powyższe produkty na prośbę Organizatora (lub jego przedstawiciela).
 5. Numery telefonów (numery ratunkowe oraz telefon do Organizatora) znajdować się będą na numerze startowym.
 6. Jeśli w trakcie zawodów dojdzie do niebezpiecznej sytuacji lub zdarzenia, a telefony komórkowe tracić będą zasięg i niemożliwe stanie się skontaktowanie z Organizatorem lub odpowiednimi służbami, Uczestnik zobowiązany jest używać innych środków celem wezwania pomocy. Każdy Uczestnik jest zobligowany do niezwłocznego zawiadomienia Organizatora o zaistniałym zdarzeniu.
 7. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy innemu Uczestnikowi w razie wypadku. Nieudzielenie pomocy innemu Uczestnikowi skutkuje bezwzględną dyskwalifikacją.
 8. Na trasie biegu będą obecni sędziowie sprawdzający czy dany Uczestnik przebiegł przez określony punkt na trasie.
 9. Numer startowy Uczestnika musi być przymocowany w widocznym miejscu przez cały czas trwania biegu, tak aby sędziowie byli w stanie go łatwo odczytać.
 10. Każdy Uczestnik ma bezwzględny obowiązek poinformować Organizatora o rezygnacji z kontynuowania biegu. Informacja może być przekazana telefonicznie lub poprzez SMS, na podany przez Organizatora numer telefonu kontaktowego.
 11. W przypadku uchybienia przez Uczestnika obowiązkowi poinformowania Organizatora o rezygnacji z biegu i zejściu z trasy, Uczestnik zostanie obciążony kosztami akcji poszukiwawczej podjętej przez współpracujące z Organizatorem służby zabezpieczające trasę oraz zobowiązany do naprawienia szkód Organizatora i innych osób.
 12. Uczestnicy biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, Służby Leśnej, służb porządkowych organizatora oraz osób zabezpieczających trasę biegu.
 13. Uczestnicy biegu muszą stosować się do poleceń służb medycznych, które mogą przerwać uczestnictwo w biegu w przypadku podejrzenia znacznej kontuzji lub wyraźnej niedyspozycji zawodnika. Niezastosowanie się do poleceń służb medycznych grozi dyskwalifikacją zawodnika.
 14. Podczas odprawy dla Uczestników Maratonu Leśnego Kwidzyn, przed startem Uczestnicy zostaną poinformowani o możliwych szczególnych niebezpieczeństwach na trasie.
 15. Organizator przewiduje możliwość uczestnictwa biegu z psem, z zastrzeżeniem, że właściciel powinien być zaopatrzony w uprząż (ze względu na zwierzęta w lesie, kwestie bezpieczeństwa na drodze etc.) oraz zachować szczególną uwagę, aby pies nie powodował zagrożenia bezpieczeństwa innych Uczestników biegu. Ponadto należy posiadać do okazania aktualną książeczkę szczepień zwierzęcia z ważnym szczepieniem przeciw wściekliźnie.

POMIAR CZASU

 1. Pomiar czasu prowadzony jest w sposób elektroniczny.
 2. Każdy zweryfikowany zawodnik otrzyma urządzenie elektroniczne (chip), które powinno zostać zastosowane zgodnie z otrzymaną instrukcją. Umieszczanie urządzenia w innych miejscach niż określonych w instrukcji grozi dyskwalifikacją.
 3. Oficjalnym czasem biegu jest czas brutto – liczony od momentu startu biegu (sygnału sędziego) do przekroczenia linii mety.
 4. Organizator określa limit czasu ukończenia biegu w czasie 6:30 godzin.
 5. Organizator określa limit czasu w punkcie kontrolnym na 21 km - 3:15 godziny.
 6. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w wyznaczonym limicie czasu będą zobowiązani do dojechania do mety pojazdem organizatora z napisem „Koniec Maratonu Leśnego Kwidzyn”.

ZGŁOSZENIA, OPŁATA

 1. Limit uczestników Maratonu Leśnego Kwidzyn wynosi 300 osób.
 2. Zgłoszenia internetowe przy użyciu formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: https://bit.ly/2RYam4x przyjmowane będą do dnia 24.06.2020 r.(do godziny 18:00) lub do wyczerpania miejsc. W przypadku zgłoszenia większej liczby osób niż przewiduje limit uczestników, pierwszeństwo zgłoszenia ma osoba, która wcześniej opłaciła startowe. Pozostałym zgłoszonym poza limitem zostanie zwrócona opłata.
 3. Rejestracja uczestnika Maratonu Leśnego Kwidzyn traktowana jest jako przyjęcie warunków niniejszego regulaminu. Uczestnik tym samym oświadcza, iż zrzeka się roszczeń odnośnie dochodzenia odszkodowania od Organizatora w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu czy odszkodowania z innego tytułu, w związku z udziałem w biegu.
 4. Opłata startowa wynosi 60 zł (w przypadku opłacenia w terminie do 31.05.2020 r.) lub 100 zł (po 31.05.2020 r.). Istnieje dodatkowa opcja zamówienia wraz z pakietem startowym pamiątkowej koszulki Maratonu Leśnego Kwidzyn. Opłata dodatkowa wynosi 40 zł. Dla osób, które zapiszą się w terminie po 31.05.2020 r. organizator nie zapewnia koszulek w wybranym rozmiarze.
 5. Opłatę można wnieść w trakcie rejestracji za pomocą systemu DotPay (automatyczne przekierowanie)
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji płatności, a wiążąca jest data wpływu wpisowego.
 7. Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach.
 8. Zwrot wpisowego przysługuje tylko w przypadku odwołania przez Organizatora biegu przed jego rozpoczęciem.
 9. W ramach odbywającego się biegu zostaną rozegrane Mistrzostwa Członków Polskiego Klubu 100 Maratonów (100MCP).
 10. Organizator zapewnia:
  • a) numer startowy + agrafki,
  • b) urządzenie do elektronicznego pomiaru czasu,
  • c) pakiet startowy,
  • d) punkty odżywcze na trasie,
  • e) pamiątkowy medal dla osób, które ukończą bieg,
  • f) posiłek regeneracyjny po biegu,
  • g) puchary oraz nagrody dla najlepszych zawodników w kategorii OPEN mężczyzn oraz OPEN kobiet,
  • h) puchary oraz nagrody dla najlepszych zawodników w kategorii Mistrzostw Członków Polskiego Klubu 100 Maratonów,
  • i) dodatkowe nagrody w kategoriach:
   • 1) najszybszy mieszkaniec Kwidzyna wśród kobiet i mężczyzn,
   • 2) najlepszego Leśnika (przez leśnika należy rozumieć osobę będącą pracownikiem Lasów Państwowych, pracujących w LP zakładów usług leśnych, a także pracowników Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Leśnych Zakładów Doświadczalnych, uczelni i szkół średnich leśnych, placówek naukowych i zakładów bezpośrednio związanych z leśnictwem).
   • 3) najstarszy uczestnik maratonu,
   • 4) najszybszy uczestnik w kategorii wiekowej do 30 lat wśród kobiet i mężczyzn,
   • 5) najszybszy uczestnik w kategorii wiekowej 31-40 lat wśród kobiet i mężczyzn,
   • 6) najszybszy uczestnik w kategorii wiekowej 41-50 lat wśród kobiet i mężczyzn,
   • 7) najszybszy uczestnik w kategorii wiekowej 51-60 lat wśród kobiet i mężczyzn,
   • 8) najszybszy uczestnik w kategorii wiekowej 61-70 lat wśród kobiet i mężczyzn,
   • 9) najszybszy uczestnik w kategorii wiekowej powyżej 70 lat wśród kobiet i mężczyzn,
 11. Organizator informuje, że dane osobowe Uczestnika przy zgłoszeniu zapisu przy użyciu formularza na stronie niniejszego regulaminu są przekazywane przez Uczestnika bezpośrednio podmiotowi organizującemu formularz do zapisów i pomiar czasu (www.tech-race.pl). Dane, po zakończeniu rejestracji elektronicznej, zostaną przekazane Organizatorowi na podstawie zawartej pomiędzy podmiotem organizującym zapisy a Organizatorem umowy o powierzenie danych osobowych. Organizator wykorzysta przekazane mu dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zakresem udzielonej przez Uczestnika zgody, wyłącznie do celów związanych z realizacją Biegu, w szczególności w zakresie zapisów (publikacja danych na liście startowej publicznie dostępnej), str. 4/5 przygotowania pakietów startowych, podania wyników (w tym na stronie Biegu, stronie podmiotu organizującemu formularz do zapisów, mediach społecznościowych, wywieszonych publicznie w strefie mety, stronach o tematyce biegowej/sportowej, stronach i profilach w mediach społecznościowych partnerów i sponsorów Biegu), informacji dotyczących biegu podawanych na portalach społecznościowych, innych celach bezpośrednio związanych z organizacją i promocją Biegu, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród. Ponadto przy wydawaniu pakietów startowych Uczestnik otrzyma od Organizatora szczegółową informację o przetwarzaniu jego danych osobowych, (przy czym dane te będą wykorzystane wyłącznie w celach przewidzianych w niniejszym Regulaminie) oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie tych danych (w zakresie przewidzianym niniejszym Regulaminem) przez Organizatora, przy czym wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora pozwala na zorganizowanie uczestnictwa Uczestnika w Biegu, w tym klasyfikacji, zatem brak zgody uniemożliwi Uczestnikowi wzięcie udziału w Biegu. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora w następujących celach: przygotowania, realizacji Biegu i zapewnienia udziału w nim Uczestnika, w tym wszystkich czynności przygotowawczych, takich jak przygotowanie pakietów startowych, a następnie ogłoszenia wyników zawodów i informowania o przebiegu Biegu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako RODO), wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Organizatora - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zawodów, w zakresie przygotowania, udziału Uczestnika w Biegu, ogłoszenia wyników, informowania o przebiegu Biegu - przez okres niezbędny do realizacji tych czynności, a w przypadku informowania o przebiegu, również po realizacji Biegu, przez okres, w którym Organizator będzie organizował kolejne edycje Biegu, w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze - przez okres niezbędny do wypełniania tych obowiązków przez Organizatora, w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być podmioty współpracujące z Organizatorem przy organizacji Biegu. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw z siedzibą spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Uczestnik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych Uczestnika odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, to Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. Uczestnik prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania tych danych Organizatorowi bądź podmiotowi organizującemu zapisy, będzie brak możliwości przygotowania i zapewnienia uczestnictwa w Biegu dla danego Uczestnika. Organizator nie będzie podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec Uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na Uczestnika wpływało. Każdy Uczestnik dokonując zapisu na Bieg wyraża zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku, w szczególności wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz klubu sportowego, w tym w relacjach z Biegu zamieszczonych w mediach, a także w reklamach, materiałach promocyjnych Organizatora, partnerów, patronów medialnych i sponsorów – w tym na stronach www i w mediach społecznościowych.
 12. Organizator nie wystawia rachunków za uczestnictwo w biegu.
 13. Warunkiem odebrania nagrody jest obecność zawodnika na oficjalnym zakończeniu imprezy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Maraton Leśny Kwidzyn odbędzie się bez względu na pogodę, jednak ze względów bezpieczeństwa organizator może przerwać lub zmienić trasę. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora lub zmiany terminu biegu.
 2. Podczas trwania biegu wszyscy uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, sędziów i osób działających w imieniu organizatora.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas zawodów.
 4. Organizator nie zapewnia przebieralni oraz depozytu. Możliwe jest natomiast bezpłatne udostępnienie miejsca w arboretum na rozstawienie własnego namiotu w celach noclegowych.
 5. Każdy Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż udział w Maratonie Leśnym Kwidzyn wiąże się z ponadprzeciętnym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko sportowe i zagrożenie wypadkami. Trasa biegu będzie przebiegać w większości przez las, ścieżkami leśnymi i drogami gruntowymi oraz odcinkami utwardzonymi, które wymagać będą od uczestników szczególnej ostrożności. W związku z tym istnieje możliwość odniesienia obrażeń ciała i innych urazów fizycznych, w tym śmierci.
 6. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, w szczególności od NNW.
 7. W szczególnych przypadkach wymagających badania lekarskiego, decyzja lekarza dotycząca uczestnictwa w zawodach przed i w czasie biegu jest ostateczna.
 8. W celu weryfikacji tożsamości Uczestnika będzie on poproszony o okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
 9. Nieprzestrzeganie zasad określonych w niniejszym regulaminie może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
 10. Przypadki nieuwzględnione w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 11. Naruszenie postanowień Regulaminu skutkować może dyskwalifikacją Uczestnika.

Komitet Organizacyjny

Pękal Artur, Rolniczak Karol, Studziński Tomasz, Świder Janusz.

Kwidzyn, 1 stycznia 2020 r.